Miesięczne archiwum: Wrzesień 2007

workflow

Pracuje ci?zko nad: smuglr.com , kikoikan.com, muzhi.com, zdrowietouroda.pl i gozub.com. Generalnie walka trwa. Sporo nowych rzeczy.

W mi?dzy czasie uda??o mi si? zrobi? update firmware mojego mp3 playera Sansa  e250. Umar?? mi pendrive emtec’a 2Gb i nie mam nawet kiedy podjecha? do MediaMarkt w M1, bo niestety nie uda??o mi si? kupi? samochodu wi?c zmuszony jestem do korzystania Volvo S-2 doje??d??aj?c do pracy…

Z nowo??ci to do gozub.com b?d? pisa?? skrypt synchronizuj?cy sms’y i API samego systemu gozub.com. Kolejna ods??ona stracia z Helderem. A o tym jakim Helder jest klientem to mo??na by??o by osobnego bloga za??o??y?.

Nied??ugo nowe newsy. Od developera z ku??ni BMD.

Kr??tka historia o tym jak 3 developer??w k??ad??o skr?tk?…

Gdy wynika fatal error. I wiert??o okazuje si? zbyt kr??tkie. A ??ciana zbyt gruba. Trzeba do pracy zaprz?gn?? swoje szare kom??rki. Odmierzyli??my odleg??o??ci od ??ciany i pod??ogi i rozpocz?li??my wiercenie od drugiej strony. Po przemy??leniu sprawy i  wyci?gni?ciu wniosk??w z niepowodzenia stwierdzili??my, ??e trzeba wkroczy? z ci???kim sprz?tem, poniewa?? i tak pok??j b?dzie malowany. Do akcji wszed?? m??otek, gdy?? ??ciana mia??a nast?puj?c? struktur?: [nida][we??na][ceg??a][we??na][nida]. Mia??a z 55 cm grubo??ci. A najd??u??sze dost?pne wiert??o mia??o 50 cm. Zatem  zrobili??my dziur? m??otkiem w nidzie. Gdy?? stwierdzili??my: „??e tak si? zagipsuje”.  Nast?pnie okaza??o si? ??e wywiercili??my 2 r??wnoleg??e dziury w odleg??o??ci 2 cm od siebie, poniewa?? poziom pod??ogi w 2 pokojach r????ni?? si? o te 2 cm. Kabel przeszed??. Dumni z sukcesu, rozpocz?li??my wiercenie w drugiej ??cianie. I napotka?? nas ten sam problem. Znaj?c ju?? optymalny i efektywny algorytm rozpoczeli??my wiercenie, a nast?pnie zburzyli??my kolejny fragment sciany m??otkiem :).  Za??o??yli??my ko??c??wki, zacisn?li??my i mogli??my odjecha? w poczuciu dobrze spe??nionego obowi?zku. Dobrze ??e w??a??ciciela nieruchomo??ci nie by??o w okolicy, bo dosta?? by zawa??u.

Proporcjonalny resize obraz??w.

Prosty skrypt, kt??ry zwr??ci obraz zmniejszony do odpowiednich rozmiar??w zachowuj?c jego proporcje.

function new_picture_size($max_w, $max_h, $path){
	$size = getimagesize($path);
	$w = $size[0];
	$h = $size[1];
	$nw=$w;
	$nh=$h;
	$wx = $max_w/$w;
	$wy = $max_h/$h;

	if(($w <= $max_w)&&($h <= $max_h)) {
 		$nw = $w;
 		$nh = $h;
 	}else if((($wy * $h)<=$max_h)&&(($wy * $w)<=$max_w)) {
 		$nh = ceil($wy*$h);
 		$nw = ceil($wy*$w);
 	}else if((($wx * $h)<=$max_h)&&(($wx * $w)<=$max_w)){
 		$nh = ceil($wx*$h);
 		$nw = ceil($wx*$w);
	}else{
		if($wx<$wy)
			$wyzn = $wx/2;
		else
			$wyzn = $wy/2;

		$nh = ceil($wyzn*$h);
 		$nw = ceil($wyzn*$w);
	}

	$s = array(0=>$nw, 1=>$nh, 2=>$w, 3=>$h);
	return $s;
}

np.

$dim =new_picture_size(400,50, "obrazek.jpg");
echo("nowa szeroko??? to: ".$dim[0]." px");
echo("nowa wysoko??? to: ".$dim[1]." px");
echo("stara szeroko??? to: ".$dim[2]." px");
echo("stara wysoko??? to: ".$dim[3]." px");

Przydatne. Napisane dawno temu. Odkurzone dzisiaj. Z tymi wynikami mo??emy sobie spokojnie wywo??a? funkcje resiz’u np:

imagecopyresampled($newpic, $oldpic, 0, 0, 0, 0, $dim[0], $dim[1], $dim[2], $dim[3]);

bmd reality.

Z denerwuj?cych szef??w przerzuci??em si? na denerwuj?cych klient??w, kt??rzy przysy??aj? mi ppt z bugami. Mimo wszystko czuje si? bardzo awansowany. Przechorowa??em swoje urodziny. A teraz ??ciga mnie mafia z Chinatown.  Dzisiaj deadline projektu dla nich od 3 dni dostaje po 3 mejle dziennie. Dzisiaj czeka mnie instalacja aplikacji i bazy no i ci?gle co?? layout(made in china) si? rozje??d??a.  ??aden element nie zgadza si? z lini? grida ustawionego co 5 px.  Z??o.  Wracam do walki. Pozdro

mr??z

47 cm ??niegu w tatrach. I prognozy nie b?dzie bo Max’a dopad??a grypa… Du??e ambitne projekty w BlackMoon Development. Jak na razie wsp????praca idzie ??wietnie. Odczuwam wielk? satysfakcje z tego, ??e moja praca jest doceniana. Nikt mnie nie musia?? awansowa?, bo awansowa??em siebie sam zmieniaj?c prac?. Za 2 dni urodziny. Zbieram pieni?dze na m??j pierwszy samoch??d. Bo dojazd do nowego biura bez niego si? nie ob?dzie.

Wydawa??o mi si? ??e odci???em p?powin? od ex-firmy usuwaj?c zmapowane dyski sieciowe. Nie do ko??ca tak jest. Po pierwsze dlatego, ??e nadal dostaj? telefony z pytaniami „jak to i tamto zrobi?”. Po drugie dlatego, ??e wsp????pracuje z jedn? z kole??anek i tworz? dla niej sklep. Layouty opublikuje wkr??tce.

Trzymajcie si? ciep??o.

Roman2Decimal

Ujawniam tajemnice firmy Komputronik S. A. Publikuje kod, jaki by?? do napisania w trakcie rekrutacji na php developera w komputroniku:

zamiana liczb rzymskich na liczby dziesi?tne w php

<?
function convert($string) {
	$roman = array('I'=> '1','V'=>'5','X'=>'10','L'=>'50','C'=>'100','D'=>'500','M'=>'1000');
	for($i=0; $i<count($string); $i++) {
		$string[$i] = strtr($string[$i], $roman);
	}
	return $string;
}
function sumuj($tablica) {
	for($i=0; $ i< count($tablica); $i++) {
		if(isset($tablica[$i+1]) && ($tablica[$i]<$tablica[$i+1])) {
			$suma += $tablica[$i+1] - $tablica[$i];
			$i++;
		}else{
			$suma += $tablica[$i];
		}
	}
	return $suma;

	}

$string = array('M','I', 'M');
if(!is_array($string))
	$string = explode(' ',$string);
echo("<pre>");
print_r($string);
echo("</pre>");
$roman = array('I','V','X','L','C','D','M');
for($i=0; $i<count($string); $i++) {
	if(!in_array($string[$i], $roman))
		break;
	else{
		$tab = convert($string);
		echo("<pre>");
		print_r($tab);
		echo("</pre>");
		$suma = sumuj($tab);
		echo("<b>".$suma."</b>");

	}
}

?>