Optymalizowanie ilo??ci Http request??w

Jednym ze sposob??w na optymalizacje ilo??ci request??w do strony, oraz zmniejszenie ilo??ci przesy??anych danych z serwera jest ???czenie i kompresowanie plik??w ze skryptami java script. Jest to mo??liwe gdy przegl?darka obs??uguje taki format skompresowanych plik??w js.

Musimy post?powa? w trzech krokach. Pierwszy z nich polega na utworzeniu regu?? w pliku .htaccess by przekierowywa? js na pliki js.gz, gdy przegl?darka obs??uguje kompresje gzip. Natomiast kolejny krok polega na utworzeniu zbioru archiw??w naszych skrypt??w by obni??y? wielko??? transferu. Na dok??adk? mo??emy po???czy? wszystkie g????wne skrypty, kt??re ??aduj? si? na ka??dej stronie w jedno du??e archiwum.

By wyszuka? wszystkie pliki js i skompresowa? je wystarczy ??e u??yjemy prostej p?tli for

for file in `find js -type f \( -name \*.js \)`;
 do
 echo -ne "Generating $file.gz\n\r"
 gzip -c -f $file > $file.gz
done

W zbiorze na kt??rym dzia??a p?tla wywo??ujemy polecenie find i wyszukujemy wszystki plik??w katalogu zdefiniowanym na sztywno ( w naszym przypadku js/ )

By po???czy? g????wne skrypty w jedno du??e archiwum pos??u??ymy si? list? plik??w zapisan? w pliku tekstowym, z kt??rej b?dziemy odczytywa? linia po linii kolejne pliki do po???czenia.

#!/bin/bash
if [ "$1" = "--help" ]; then
 echo -ne " "
else
 if [ -n "$2" ]; then
  outputfile="js/merged/$2"
  echo -ne "--merging files -- \n\r"
  jslist="$1.txt"
  if [ -f "$jslist" ]; then
   index=0
   if [ -f "$outputfile" ]; then
    echo -ne "Deleting existing merged file\n\r"
    unlink $outputfile
   else
    touch $outputfile
   fi
 
   while read line ; do
    #MYARRAY[$index]="$line"
    echo -ne "Merging: $line \n\r"
    if [ -f "$line" ]; then
     cat $line >> $outputfile
    else
     echo -ne "ERROR: File $line does not exists\n\r"
    fi
    index=$(($index+1))
   done < $jslist    gzip -fc $outputfile > $outputfile.gz
   echo -ne "SUCCESS: Generated: $outputfile.gz \n\r"
  else
   echo -ne "ERROR"
   exit
  fi
 else
  echo -ne "ERROR: Parameter expected try --help to get help"
 fi
fi

Kroki algorytmu:

 1. Sprawdzamy czy user wpisa?? –help. Je??eli tak to wy??wietlamy pomoc. W przeciwnym wypadku id?? do kroku 2.
 2. Definiujemy plik wyj??ciowy oraz list? plik??w do po???czenia
 3. Je??eli istnieje plik z list? przejd?? do kroku 4. W przeciwnym wypadku wy??wietl b???d.
 4. Je??eli istnieje plik wyj??ciowy to usu?? plik w przeciwnym wypadku utw??rz pusty plik wyj??ciowy.
 5. Dop??ki read line z pliku $jslist, to  je??eli plik ??r??d??owy istnieje, to jego zawarto??? przeka?? do pliku wyj??ciowego.  W przeciwnym wypadku wy??wietl b???d
 6. Spakuj plik wyj??ciowy

Konfiguracja .htaccess
By zmniejszy? transfer mo??emy wymusi? na apache’u aby wysy??a?? pliki js skompresowane, je??eli przegl?darka akceptuje skompresowane javascripty.

<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch "\.js.gz$">
ForceType text/javascript
Header set Content-Encoding: gzip
</FilesMatch>
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
 RewriteCond %{REQUEST_URI} \.js$
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.gz -f
 RewriteRule (.*)$ $1\.gz [L,QSA] 
</IfModule>

2 myśli nt. „Optymalizowanie ilo??ci Http request??w

 1. Mateusz

  Dzi?ki wielkie za dostarczone informacje, dzi?ki nim uda??o mi si? zoptymalizowa? ilo??? odwo??a do JSa na stronie. W Google Page Speed uda??o mi si? przeskoczy? o 8 oczek w g??r?. B?d? wraca?? do twojego sposobu przy kolejnych wdro??eniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>