Miesięczne archiwum: Listopad 2011

Symfony 1.4 w chmurze

Znalaz??em doskona??? prezentacje autorstwa Krisa Wallsmitha dotycz?c? uruchamiania symfony 1.4 w chmurze Amazonu. Opisuje ona:

 • implementacje doctrine 1.2 na Amazon RDS,
 • zarz?dzanie sesj? na Amazon EC2,
 • Upload Plik??w na Amazon S3,
 • konfiguracj? ??rodowiska na lokalne ??rodowisko developerskie,
 • deployment projektu do cloud’a.

W sieci nie ma wiele przyk??ad??w co do tego typu implementacji symfony 1.4. Wi?c uwa??am t? prezentacje jako cenne znalezisko.

Doctrine: Tworzenie tabel w utf-8

Problem:

Po zbudowaniu projektu symfony nie wy??wietlaj? si? na stronie polskie znaki znaki diakrytyczne.

Diagnoza:

Gdy serwer MySQL ma w domy??lnej konfiiguracji charset Latin-2 oraz por??wnywanie jest r??wnie?? domy??lnie ustalone na Latin-2, a my wykonamy

php symfony doctrine:build --all --and-load --no-confirmation

To dostaniemy pi?kn? baz? danych na domy??lnych ustawieniach. I przy wy??wietlaniu polskich znak??w diakrytycznych b?d? wyskakiwa??y krzaki. By uchroni? si? przed tak? sytuacj?.

Rozwi?zanie:

Nale??y zmodyfikowa? wszystkie tabele w schemacie (schema.yml) o dodatkowe opcje:

Tabela:
 columns:
  kolumna_1: {type: string(255)}
  kolumna_2: {type: clob}
 options:
  type: MyISAM
  collate: utf8_unicode_ci
  charset: utf8

Options pozwala na ustalenie silnika MyISAM / InnoDB oraz metody por??wna?? i kodowania znak??w, o kt??re nam chodzi.

Ma??y fail po migracji.

Od 22.10 blog by?? niedost?pny dla czytelnik??w. Poniewa?? mia??a miejsce przeprowadzka na nowy serwer (linuxpl.com). Generator subdomen w panelu zostawi?? mi index.html w g????wnym katalogu Vhosta i tak oto ruch nie by?? kierowany na index.php

W produkcji s? 4 wpisy na tematy zwi?zane z Doctrine:

 • Doctrine: behaviour NestedSet
 • Doctrine: Tworzenie tabel w utf-8
 • Doctrine: uruchamianie dodatkowych zapyta?? po build
 • Doctrine: behaviour geographical