Miesięczne archiwum: Sierpień 2012

[Ubuntu] ssh obs??uga wielu kluczy prywatnych

Praca dla wielu klient??w wymusza dost?p do wielu r????nych serwer??w ssh. Z FTP nie ma takiego problemu gdy?? mo??emy zapisa? sobie dane dost?powe w managerze np. FileZilla.

 1. Pierwsze co musimy zrobi? to doda? plik konfiguracyjny do ssh i ustawi? prawa zapisu/odczytu tylko dla naszego usera:
  touch ~/.ssh/config
  chmod 600 ~/.ssh/config
 2. Nast?pnie edytujemy configgedit ~/.ssh/config dodaj?c hosty i klucze wg nast?puj?cego schematu:
  Host *.klien1.pl
    IdentityFile ~/.ssh/id_dsa.klient1
    User userKlienta1

  Gdzie:

  • Host – to adres serwera
  • IdentityFile – to plik zawieraj?cy klucz prywatny dla danego hosta
  • User – u??ytkownik maj?cy prawa do po???czenia si? z hostem
  • Port – Opcjonalny parametr z portem po???czenia gdy go nie dodamy to ssh b?dzie ???czy??o si? po domy??lnym porcie 22
  • Wg tego klucza mo??na doda? wiele host??w dzi?ki czemu nie b?dziemy musieli pami?ta? nic wi?cej jak tylko ich adres i ewentualne has??o, kt??rym mo??e by? zabezpieczony klucz prywatny.

 3. Testujemy nasze po???czenie:
  ssh serwer1.klien1.pl
  • o ile zrobili??my wszystko dobrze to ssh po???czy si? z userKlienta1@serwer1.klien1.pl
  • u??ywaj?c klucza prywatnego: ~/.ssh/id_dsa.klient1

[Ubuntu] Konwersja klucza prywatnego putty .ppk do klucza ssh

Gdy otrzymacie klucz od klienta do serwera ssh w formacie ppk, a z windowsem dawno wzieli??cie rozw??d rozwi?zanie jest jedno zainstalowa? putty-tools by dokona? konwersji:

sudo apt-get install putty-tools

Po udanej instalacji zabieramy si? za konwersje:

puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa

Gdzie:

 • id_dsa.ppk – plik wej??ciowy ppk
 • -O private-openssh – to output format
 • -o id_dsa to plik wyj??ciowy

Po skopiowaniu konwertowanego klucza do katalogu ~/.ssh

cp id_dsa ~/.ssh

i ustawieniu dost?pu do odczytu tylko dla twojego u??ytkownika:

chmod 600 ~/.ssh/id_dsa

mo??na si? po???czy? ju?? z serwerem.

Tutorial – Import do Eclipse 3.8 Juno schematu kolorowania kodu z Aptana Studio

D??ugi czas w swojej karierze u??ywa??em Aptany. Przyzwyczai??em si? do jej kolorowania. Jednak ze wzgl?d??w wydajno??ciowych i s??abego supportu dla Symfony2 wr??ci??em do Eclipse 3.8 (Juno). Jednak po pewnym czasie zat?skni??em za kolorowaniem jakie oferowa??a Aptana.

 1. ??ci?gnij: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=47
 2. Otw??rz Eclipse
 3. File -> Import
 4. Wybierz Preferences
 5. Za??aduj ??ci?gni?ty plik
 6. Ciesz si? nowym wygl?dem Eclipse!

Je??eli nie poradzi??e?? sobie z kt??rym?? krokiem tego tutorialu to mo??esz obejrze? film:

How to import Eclipse Preferences (*.epf) from Roger Dudler on Vimeo.