Archiwa kategorii: c++

Moje wypociny w c++

Szyfrowanie XOR One Time Pad

Id?? szyfrowania one time pad jest to, ??e do ka??dej wiadomo??ci generujemy jednorazowy klucz d??ugo??ci tej wiadomo??ci. Jest to spos??b na szyfrowanie bardzo bezpieczne kr??tkich wiadomo??ci.

Jedynym mankamentem samej metody jest fakt ??e przed przes??aniem zaszyfrowanej wiadomo??ci musimy przes??a? r??wnie?? klucz.

Implementacja

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
void print_string(char string[], int len) {
int i=0;
while(i<len){
 cout<<string[i];
 i++;
}
}
int main(int argc, char *){
char key[20], msg[50], crypt[50], decrypt[50];
cout<<"podaj dlugosc klucza(0 to dl. wiadomosci): ";
int key_len;
cin>>key_len;
cout<<"podaj wiadomosc: ";
cin>>msg;
if(key_len==0) {
 key_len=strlen(msg);
}
int msg_len = strlen(msg);
srand((unsigned)time(0));
for(int i=0; i<key_len; i++){
 key[i]=(char)(rand()%256);
}
cout<<"\n\n\nklucz: ";
print_string(key, key_len);
cout<<"\tdlugosc klucza: "<<strlen(key)-1<<"\tdlugosc wiadomosci: "<<strlen(msg)<<endl;
int i=0;
while(i<msg_len){
 int cur_key_char=0;
 if(i>strlen(key))
 cur_key_char = i % key_len ;
 crypt[i] = msg[i]^ key[cur_key_char];
 i++;
}
cout<<"\n\ncrypted:\n";
print_string(crypt, msg_len);
print_string(decrypt, msg_len);
int crypt_len = strlen(crypt);
cout<<"\n\nshould be:\n";
print_string(msg, msg_len);
i=0;
while(i<msg_len){
 int cur_key_char=0;
 if(i>strlen(key))
 cur_key_char = i % key_len ;
 decrypt[i] = crypt[i] ^ key[cur_key_char];
 i++;
}
cout<<"\n\ndecrypted:\n";
print_string(decrypt, msg_len);
cout<<"\n\n\n\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Do pobrania r??wnie?? wersja skompilowana plus ??r??d??o: Onetimepad XOR

Implementacja algorytmu RSA w C++

Witam,

Dzisiaj chcia??bym przedstawi? wam implementacje algorytmu RSA( Ronald Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman). Wykorzystuj?c pot???n? bibliotek? LiDIA (strona domowa biblioteki: http://www.cdc.informatik.tu-darmstadt.de/TI/LiDIA/)

Najpierw przedstawie algorytm:

 1. Losujemy dwie du??e(ok 1024 bity tj. Liczba sk??adaj?ca si? z 300 cyfr) liczby pierwsze p i q, oraz liczb? e = (p ?? 1)(q ?? 1).
 2. Nast?pnie obliczamy d = e^{-1} \mod (p-1)(q-1) (poniewa?? wybrali??my wzgl?dnie pierwsze e, ma ono odwrotno??? i obliczy? j? mo??emy szybko rozszerzonym algorytmem Euklidesa)
 3. W kolejnym kroku obliczamy n kt??ra jest iloczynem p i q
 4. Klucz publiczny to para (e,n), klucz prywatny za?? to para (d,n). Liczby p i q nale??y zniszczy?.
 5. Szyfrujemy wiadomo??? M za pomoc?: c=m^e mod n (c- kryptogram, wiadomo??? zaszyfrowana = wiadomo??? m do pot?gi e modulo n)
 6. ??eby M zdeszyfrowa? podnosimy zaszyfrowan? wiadomo??? do pot?gi d. Zgodnie z twierdzeniem Eulera dostaniemy oryginaln? wiadomo??? (o ile m nie jest wielokrotno??ci? p lub q): c^d = m^(ed) = m mod n

Implementacja:

#include <LiDIA/bigint.h>
#include <iostream>using namespace std;
using namespace LiDIA;
bigint get_liczba() {
   bigint rand_liczba;
   bigint max = 1;
   shift_left(max, max, 1024); // powi?kszamy liczb? do 1024 bajt??w wielko??ci
   do {
    rand_liczba.randomize(max);
   }while(!is_prime(rand_liczba));
   return rand_liczba;  
}
int main(){
  bigint p, q;
  // losowanie p i q
  do{
    p = get_liczba();
    q = get_liczba();
  }
  while(p==q);
  //licznie n
  bigint n;
  n = p * q;
  bigint fi;
  fi = (p-1)*(q-1);
  bigint u,v,e;
  do {
   e.randomize(fi);
   e++;
  }while(xgcd(u,v,e,fi)!=1);
  bigint m,c,de;
  m=50000; // nasza wiadomo???
  cout<<"message: "<<m<<endl;
  if (u<0){
   u=u%fi;
  }
  power_mod(c,m,e,n);
  cout<<"zaszyfrowane = "<<c<<endl<<endl;
  power_mod(de,c,u,n);
  cout<<"odszyfrowane = "<<de<<endl<<endl;
 }

Kompilacja:

g++ -O test.cc -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -o test -lLiDIA -lgmp -lm

Opis Funkcji:

 • bigint xgcd(bigint & u, bigint & v, const bigint & a, const bigint & b) – funkcja oblicza (a, b) = au + vb)
 • void power_mod (bigint & res, const bigint & a, const bigint & n, const bigint m, int err = 0) – funkcja oblicza res = a^n (mod m)
 • void div_rem (bigint & q, bigint & r, const bigint & a, const bigint & b) – funkcja oblicza: q i r takie, ??e a = qb + r
 • bool is_prime (const bigint & a, int n = 10) – funkcja zwraca warto??? true je??li a jest liczb? pierwsz?(Prawdopodobie??stwo tego, ??e a jest liczb? pierwsz? jest nie mniejsze ni?? 1 – 1/(4^n) )