Archiwa kategorii: czas wolny

meet.php

Prezentacja na MeetPHP#8

Zapraszam wszystkich czytelnik??w na spotkanie meetPHP #8 ju?? w najbli??sz? sobot?(tj. 9.02.2013) o 17 w Poznaniu!

logo

Jak by kto?? nie zauwa??y??, to w agendzie jestem r??wnie?? wyszczeg??lniony 😉 A ponad to z tag??w tego wpisu mo??na wywnioskowa? o czym b?dzie moja prezentacja.

Do zobaczenia!

coderbits

Zamkni?ta Beta Coderbits!

Ostatnio dosta??em na Twitterze zaproszenie od zamkni?tej Bety startupu CoderBits.com. Serwis naprawd? zamiata reszt? konkurencji. Przepych integracji zabija. My??la??em ??e po CoderWall.com  nie zaskoczy mnie nic swoimi integracjami. Jednak si? myli??em, gdy?? tworzenie w??asnego na coderbits profilu polega na dok??adaniu kolejnych kont z serwis??w mniej lub bardziej dotycz?cych programowania, system??w kontroli wersji, profilu zawodowego itd.

Po spi?ciu 19 kont m??j profil wygl?da tak: https://coderbits.com/mgz

 

Zaproszenie do zamkni?tej Bety

https://coderbits.com/account/signup?inviteCode=bf778296-2254-4892-b868-d8493ace8ba2

Ma??y fail po migracji.

Od 22.10 blog by?? niedost?pny dla czytelnik??w. Poniewa?? mia??a miejsce przeprowadzka na nowy serwer (linuxpl.com). Generator subdomen w panelu zostawi?? mi index.html w g????wnym katalogu Vhosta i tak oto ruch nie by?? kierowany na index.php

W produkcji s? 4 wpisy na tematy zwi?zane z Doctrine:

 • Doctrine: behaviour NestedSet
 • Doctrine: Tworzenie tabel w utf-8
 • Doctrine: uruchamianie dodatkowych zapyta?? po build
 • Doctrine: behaviour geographical

Zmiany, plany, status

Przepraszam za tak? przerw? w postach drodzy czytelnicy. Du??o si? dzia??o, wiele si? zmieni??o w moim ??yciu.

Pierwsz? rzecz? jest to, ??e w ko??cu odnalaz??em szcz???cie u boku wspania??ej kobiety, kt??ra jak to m??wi?? Ten Typ Mes:

„…dodaje pierwiastek kobieco??ci do rozm??w, nie tylko do ciastek…”

Budzenie si? rano z my??l? o kim??, kt??ry potrafi tak na??adowa? mnie pozytywn? energi? sprawia, ??e staje si? lepszym cz??owiekiem.

Kolejn? zmian? w moim ??yciu jest zako??czenie etapu freelancera. W poniedzia??ek rozpoczynam prac?, na etacie. Niestety nie mog? zdradzi? gdzie, poniewa?? obowi?zuje mnie klauzula poufno??ci. Teraz ko??cz? wszystkie projkety, kt??rych si? podj???em w ostatnim miesi?cu, bo obowi?zuje mnie klauzula o zakazie konkurencji.

Przejd??my zatem do plan??w. D??ugie lata temat pracy magisterskiej wydawa?? mi si? spraw? tak abstrakcyjn?, ??e nigdy nie bra??em tego pod uwag?. Staneli??my przed problemem wyboru tematu (Ja i Maciek, z kt??rym to b?dziemy pisali prac?). Po burzy m??zg??w doszli??my do nast?puj?cych wniosk??w:

Technologie:

 • PHP – phpAMF  remoting funkcji z php
 • FlashVideo – odtwarzanie vido
 • FLEX – Podstawa aplikacji GUI + Upload Plik??w
 • MySQL – przechowywanie test??w jak i ich wynik??w

Opis aplikacji:

 1. Tworzenie Testu
  1. Upload pliku z wyk??adem (vido)
  2. Konwersja server-side avi, mpg, wmv do flv
  3. Ustawianie czasu wyzwalaczy, kt??re b?d? uruchamia??y pytania podczas ogl?dania materia??u
  4. Dodawanie pyta??, ustawianie poprawnych odpowiedzi (test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru)
  5. Testowy Test, zapisanie drzewa XML do bazy danych
 2. Przeprowadzanie Testu
  1. Materia?? Video jest odtwarzany
  2. Odtwarzacz dochodzi do wyzwalacza gdzie znajduje si? pytanie
   1. Kontrolki Playera s? blokowane
   2. Mo??na jedynie odpowiedzie? na pytanie
   3. Odpowied?? na pytanie jest zapisywane do bazy danych
   4. Odblokowanie kontrolek playera i wznowienie playbacku
  3. Po zako??czeniu odtwarzania filmu wy??wietla si? podsumowanie z wynikiem testu, oraz propozycjami fragment??w, kt??re wypada??o by powt??rzy?
 3. Statystyki grupy student??w
  1. Informacje dla wyk??adowcy o najs??abiej opanowanym materiale przez grup? itp.

Po dalszych ustaleniach z promotorem, rozszerzyli??my zakres funkcjonalno??ci o plugin do systemu e-learningowego OpenSurce o nazwie OLAT, kt??ry jest rozwijany na uniwersytecie w Zurychu.

Co do statusu, to co rano budz? si? z kacem od YouTube Data API, oraz os-commerce bo musz? freelance sko??czy?, nim podpisz? umow?.

Pozdrawiam,

mGz

After the session

Wszystko zadne, nawet najwi?kszy kozak w pierwszym terminie. W mi?dzyczasie poszukuje pracy o dziwo nawet czynnie, bo ju?? m??j fejm na goldenline si? chyba wyczerpa??.

W mi?dzy czasie by m??j talent programistyczny nie zardzewia?? do reszty zaj???em si? ambitnym przedsi?wzi?ciem, polegaj?cym na stworzeniu Thema do wordpressa dla mojego znajomego co zajmuje si? renowacj? starych motor??w. O dziwo stworzy??em r??wnie?? w??asnor?cznie na tablecie Wacom Bamboo wyczesany layout i w??a??nie jestem w trakcie jego ci?cia. Ja rozumiem, ??e poj?cie wyczesany jest mocno przegi?te. R??wnie?? typografia pozostawia wiele do ??yczenia, ale to ju?? s? pierdo??y, kt??rymi mo??na zaj?? si? podczas pisania CSS’??w.

Layout Classic Motor

Layout Classic Motor

Jak to zwykle bywa po dobrze wykonanym obowi?zku czas odpocz?? wi?c dnia 7.03 uderzam tutaj:

Wy??wietl wi?ksz? map?

Tymczasem zostawiam wam co?? do przemy??le??, a’propos waszych wym??wek w pracy.

B?dzie mnie jeszcze mo??na zobaczy? na najbli??szym Barcampie oraz marcowym spotkaniu Pozna?? Adobe User Group

Pozdrawiam wszystkich Allegrowicz??w,

mGz

session

Witam,

Ostatnio ma??o pisz? bo Szara Egzystencja Sta??a si? Jeban? Apokalips?. Tak dla tych co rebus by?? za trudny trwa sesja w najlepsze.  50% egzamin??w uda??o ju?? przebrn?? nawet z pozytywnym efektem teraz jeszcze tylko wyniki wczorajszego egzaminu z Modelowania System??w Informatycznych i W przysz??? sobot? ostatni egzamin. Koniec sesji wi???e si? r??wnie?? z cz?stym piciem, wi?c pewnie znowu b?dzie przerwa na kaca w postach.

Poz a tym wszystkim jestem od tygodnia weso??ym bezrobotnym. Ciesz? si? urlopem oraz czasem, kt??ry mam i mog? po po??wi?ci? na nauk?, ??eby potem znowu nie gania? jakiego?? egzaminu do maja w sesji zimowej :).

Pozdrawiam,

mGz

?ern?? Hora

Po kontuzji w pierwszy dzie?? uda??o mi si? j? nieco zaleczy? i dzisiaj udali??my si? na stok. Poni??ej porcja zdj?? z dzisiejszego je??d??enia.

Teraz czuj? si? jak by mnie poci?g przejecha?? (jazda z ma??ymi 4 przerwami od 9:00 do 15:30 ). Co gorsza warunki ??niegowe s? ??rednie i w wielu miejscach l??d zajmuj? wi?ksz? cz???? trasy, a w p????cieniu jaki rzucaj? drzewa na stok ci???ko dostrzec te oblodzone miejsca.

Jutro b?dziemy je??dzi? na Svat?? Peter. Wiecej zdj?? ju?? jutro.

Pozdrawiam,

mGz