Archiwa kategorii: projekty

moje projekty

Zmiany, plany, status

Przepraszam za tak? przerw? w postach drodzy czytelnicy. Du??o si? dzia??o, wiele si? zmieni??o w moim ??yciu.

Pierwsz? rzecz? jest to, ??e w ko??cu odnalaz??em szcz???cie u boku wspania??ej kobiety, kt??ra jak to m??wi?? Ten Typ Mes:

„…dodaje pierwiastek kobieco??ci do rozm??w, nie tylko do ciastek…”

Budzenie si? rano z my??l? o kim??, kt??ry potrafi tak na??adowa? mnie pozytywn? energi? sprawia, ??e staje si? lepszym cz??owiekiem.

Kolejn? zmian? w moim ??yciu jest zako??czenie etapu freelancera. W poniedzia??ek rozpoczynam prac?, na etacie. Niestety nie mog? zdradzi? gdzie, poniewa?? obowi?zuje mnie klauzula poufno??ci. Teraz ko??cz? wszystkie projkety, kt??rych si? podj???em w ostatnim miesi?cu, bo obowi?zuje mnie klauzula o zakazie konkurencji.

Przejd??my zatem do plan??w. D??ugie lata temat pracy magisterskiej wydawa?? mi si? spraw? tak abstrakcyjn?, ??e nigdy nie bra??em tego pod uwag?. Staneli??my przed problemem wyboru tematu (Ja i Maciek, z kt??rym to b?dziemy pisali prac?). Po burzy m??zg??w doszli??my do nast?puj?cych wniosk??w:

Technologie:

 • PHP – phpAMF  remoting funkcji z php
 • FlashVideo – odtwarzanie vido
 • FLEX – Podstawa aplikacji GUI + Upload Plik??w
 • MySQL – przechowywanie test??w jak i ich wynik??w

Opis aplikacji:

 1. Tworzenie Testu
  1. Upload pliku z wyk??adem (vido)
  2. Konwersja server-side avi, mpg, wmv do flv
  3. Ustawianie czasu wyzwalaczy, kt??re b?d? uruchamia??y pytania podczas ogl?dania materia??u
  4. Dodawanie pyta??, ustawianie poprawnych odpowiedzi (test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru)
  5. Testowy Test, zapisanie drzewa XML do bazy danych
 2. Przeprowadzanie Testu
  1. Materia?? Video jest odtwarzany
  2. Odtwarzacz dochodzi do wyzwalacza gdzie znajduje si? pytanie
   1. Kontrolki Playera s? blokowane
   2. Mo??na jedynie odpowiedzie? na pytanie
   3. Odpowied?? na pytanie jest zapisywane do bazy danych
   4. Odblokowanie kontrolek playera i wznowienie playbacku
  3. Po zako??czeniu odtwarzania filmu wy??wietla si? podsumowanie z wynikiem testu, oraz propozycjami fragment??w, kt??re wypada??o by powt??rzy?
 3. Statystyki grupy student??w
  1. Informacje dla wyk??adowcy o najs??abiej opanowanym materiale przez grup? itp.

Po dalszych ustaleniach z promotorem, rozszerzyli??my zakres funkcjonalno??ci o plugin do systemu e-learningowego OpenSurce o nazwie OLAT, kt??ry jest rozwijany na uniwersytecie w Zurychu.

Co do statusu, to co rano budz? si? z kacem od YouTube Data API, oraz os-commerce bo musz? freelance sko??czy?, nim podpisz? umow?.

Pozdrawiam,

mGz

Konkurs na logo mojego wydzia??u

Zorganizowano konkurs na logo mojego wydzia??u. ( http://samorzad.wmid.amu.edu.pl/samorzad/html/index1.php)

Jak wiadomo teraz jestem weso??ym bezrobotnym zatem i cierpie na nadmiar wolnego czasu wi?c postanowi??em przygotowa? swoj? prac? konkursow?. Przy??wieca??y mi dwa za??o??enia. Po pierwsze ma by? ekstremalnie proste. Po drugie mia??o przypomina? wz??r matematyczny.

Oto moja praca konkursowa :)

logowmi

After the session

Wszystko zadne, nawet najwi?kszy kozak w pierwszym terminie. W mi?dzyczasie poszukuje pracy o dziwo nawet czynnie, bo ju?? m??j fejm na goldenline si? chyba wyczerpa??.

W mi?dzy czasie by m??j talent programistyczny nie zardzewia?? do reszty zaj???em si? ambitnym przedsi?wzi?ciem, polegaj?cym na stworzeniu Thema do wordpressa dla mojego znajomego co zajmuje si? renowacj? starych motor??w. O dziwo stworzy??em r??wnie?? w??asnor?cznie na tablecie Wacom Bamboo wyczesany layout i w??a??nie jestem w trakcie jego ci?cia. Ja rozumiem, ??e poj?cie wyczesany jest mocno przegi?te. R??wnie?? typografia pozostawia wiele do ??yczenia, ale to ju?? s? pierdo??y, kt??rymi mo??na zaj?? si? podczas pisania CSS’??w.

Layout Classic Motor

Layout Classic Motor

Jak to zwykle bywa po dobrze wykonanym obowi?zku czas odpocz?? wi?c dnia 7.03 uderzam tutaj:

Wy??wietl wi?ksz? map?

Tymczasem zostawiam wam co?? do przemy??le??, a’propos waszych wym??wek w pracy.

B?dzie mnie jeszcze mo??na zobaczy? na najbli??szym Barcampie oraz marcowym spotkaniu Pozna?? Adobe User Group

Pozdrawiam wszystkich Allegrowicz??w,

mGz

WP theme od zera 6h

Siemka drodzy czytelnicy. Ludzie z firmy maj? mnie za cz??owieka cz??owieka:

„co lubi opierdala? innych i samemu si? opierdala?”

To przez to przychodzenie do pracy o 11 i wychodzenie o 17 jak/lub i za bezczelne czytanie wykopu i wysy??anie link??w szefom :)

Zatem zachwieje ich mniemaniem w sprawie mojej skromnej osoby. Nic nie chcia??em sobie udowadnia?, a jednak nawet szybki jestem tak patrz?c przez pryzmat stylu pracy.

Dzisiaj ustanowi??em osobisty rekord (od 11:30 do 18:00) Z czego 2 h na rozmowy o projekcie z klientem, kolejna godzina na wykop i bash.

Dygresja: Teksty na bashu s? teraz bardzo ??rednie. Moderator??w oni zmienili czy co?

No i z 3 godziny na prac? nad tym theme’m no i pozosta??em 30 min na przerwy na fajk?.

Zatem wczoraj dosta??em 2 layouty (png24 oczywi??cie) po ciacha??em tyle ile mog??em, w sumie to strona nie wygl?da??a nawet byle jak, bo poprostu wstawi??em logo, „WP loop” i sidebar.

Projekt z kategorii moich ulubionych czyli dzisiaj dosta??em layout a wczoraj min??? deadline ca??ego projektu. Zatem szef mnie naciska:

Max r??b ten theme bo trzeba dzisiaj co?? klientowi pokaza?.

No i teraz rozpoczynaj? si? emocj?.

 • 13 min zaj???o mi ??ci?gni?cie 60 mb z psd’kami( downsteram tylko 1mbps po radiu a wia?? wiatr i wywiewa?? mi pakiety na lotnisko).
 • Kolejne 35 min wyci?cie tego czego nie mog??em sobie pochlasta? z png.
 • 22 min Losowy Header
 • 30 min klepa??em menu i submenu (wariacje wp_list_pages).
 • 15 min ustawia??em sidebar
 • nast?pne 15 min walczy??em z g??upim search formem, kt??ry si? rozjed??a??.
 • No to mamy ju?? 1 h 33 min a zosta?? mi do wyklepania template g????wnej strony, na kt??rym maj? by? jakie?? ??mieszne divy z ofert?.
 • W porodowych b??lach napisa??em kod tych bloczk??w, oczywi??cie musia??em napisa? przy okazji z 4 hacki na MSIE6 bo nie by??a by sob? ta przegl?darka gdyby nagl? zacz???a wy??wietla? marginesy przy <h3> normalnie (kolejne 35 min z ??yciorysu)
 • Wprowadzenie dummy contentu zaje??o mi jakie?? 10 min.
 • Nadszed?? czas na test w IE6 i IE7 5 min
 • FAIL. w template na stronie g????wnej wysypa?? si? margines headera.
 • 15 min Pisanie hack??w dla g??upiego headera.
 • 5 min (Czajnik + Woda , Kubek + Cukier + Nescafe) = Czarna s??otka ciecz o smaku zwyci?ztwa :-)

Jeszcze projekt nie sko??czony zosta??y pierdo??y, kt??re zabieraj? zazwyczaj najwi?cej czasu. Ale od png do strony w 300 min?

Jak to mawia?? Duke Nukem: Damn. I’m good!

Jeszcze najlepsze jest to, ??e to projekt dla normalnych klient??w (tych z poza polski), kt??rzy  traktuj? termin zap??aty serio. Czemu w polsce nie mo??na faktur p??aci? Escrow?

Aha i najwa??niejsze efekty pracy, ??ebym nie by?? go??os??owny:

Before

After
http://projects.blackmoondev.com/callto.net

Ps.

Ja wiem ??e tam jest sporo niedoci?gnie? np: „search form” lub „op??ywanie tekstem na home” no ale jak bym si? takimi pierdo??ami mia?? zajmowa? to bym do przysz??ego pi?tku nie osi?gn??? efektu z teraz.

BCdoradztwo.com.pl

Witam wszystkich serdecznie po przerwie.

Powracam z kolejnym projektem. Dzisiaj jest to: BC Doradztwo Gospodarcze. Kolejna udoskonalona wersja mojego systemu CMS. Layout te?? mojej roboty. W planach mam rozbudow? o modrewrite. Poniewa?? musi si? jako?? pozycjonowa? :). Klient jest w fazie wprowadzania tre??ci. Ju?? nie d??ugo b?dzie uruchomiona w pe??ni.
Bc Doradztwo Gospodarcze Layout

Pozdrawiam Serdecznie czytelnik??w.

zdrowietouroda.pl

Ju?? wszystko zanosi??o si? na fina?? projektu zdrowietouroda.pl. Strona jest ju?? opublikowana. Jest sklepem w 80% gotowym. Trwaj? prace nad seo. A tu nagle dzisiaj pod wiecz??r. Has??o dost?pu do panelu admina na nazwa.pl oraz dost?pu do ftp zosta??o zmienione. Kto?? si? w??ama??? Nie s?dz?. Klient si? wycofuje? Niemo??liwe, bo nie jest w stanie znale??? nikogo kto za 800 z?? doko??czy mu te 20% sklepu. Jak narazie czekam na odpowied?? od klienta i zobacz? co si? b?dzie dzia??o dalej. Sklep ma kilka feature’k??w na nieuczciwych klient??w. Stratny nie b?d?. Bo gotowy skrypt sklepu mam i ju?? mam kilku znajomych kt??rzy chc? naby? go u mnie.

Google maps Guru!

W firmie uzyska??em miano Guru Guielowych maps :). Teraz ka??dy projekt kt??ry jest bli??ej lub bardziej zwi?zany z Google Maps Najpierw jest konsultowany ze mn?.

Pr??cz googlemaps.com guru pobi??em kolejny rekord w kodowaniu weekendowym. Motywowany kontrol? u klienta, kt??ry dosta?? dofinansowanie na sklep internetowy z urz?du miasta. Napisa??em 80% silnika sklepu w drobne 48 h (mo??e 30h pracy). Nowy rekord. Rekord ju?? dost?pny do ogl?dania na: zdrowietouroda.mmx3.pl (wersja robocza, css trzeba doko??czy?, po dok??ada? zdj?cia do artyku????w oraz napisa? jeszcze logowanie, koszyk, rejestracje i panel admina).

Nie ma co narzeka? na prace wi?c blog z EMO/mobber-blog sta?? si? DEV-blog. Chyba zmiana na lepsze. A tak z plan??w na przysz??o???. To znowu goni? mnie deadline. Mam kolejne zlecenia i w mojej dobie kt??ra ma z 25 godzin ju?? zaczyna brakowa? czasu na 3 h snu.

Szykuje si? sylwester w Zakopanem na desce. Rezerwacja jest. Wi?c b?d? nowe foty na plfoto.com. Bo nie mam  teraz nawet czasu na obrobienie, wykadrowanie zdj?? co ju?? le??? na dysku i wrzucenie ich do profilu. Kiedy?? to by??y czasy… Czeka??o si? te 24 h ??eby doda? nowe zdj?cie.

geolokalizacja by googlemaps

By??y ju?? mapy googla i ko??ystanie z API googlemaps. Teraz nadszed?? czas na geolokalizacje. Google oferuje bardzo dok??adny skrypt geolokalizacji. A korzystanie z niego wygl?da mniej wi?cej tak:

$szukana_lokalizacja = "Pozna??, Plac Andersa";
$fd = fopen("http://maps.google.com/maps/geo?q=".urlencode($szukana_lokalizacja)."&output=csv&key=TW??JAPIKEY", "r");
$data = fread($fd, 5000); // od filesize($fd) nie dzia??a
$data = explode(",", $data);
//print_r($data);
//$data[0] to odpowied?? http je??li 200 to jest ok
if($data[0] == 200) {
 $y = $data[2]; // szeroko???
 $x = $data[3]; // d??ugo???
}
fclose($fd);

Mo??na oczywi??cie prasowa? wielkiego XML’a w kt??rym jest dok??adna lokalizacja po stan/wojew??dztwo itp. wystarczy zmieni? output na xml.

Wi?cej do poczytania na:

Wolontariat.

Jak ju?? wszyscy pewnie wiedz? o tym, ??e ka??dy developer biegnie w wy??cigu szczur??w. Na ??lepo goni za pieni?dzmi. No to teraz si? rozczaruj?. Zrobi??em co?? charytatywnie. Jest to strona na moim CMS’ie dla zaprzyja??nionej dru??yny harcerskiej. 223 PDH Contrast. R??wnie?? hosting zapewni??em im na moim serwerze.

Zapraszam na:

http://233pdhcontrast.pl/

Pozdrawiam,

Max