Archiwa kategorii: praca

Zmiany, plany, status

Przepraszam za tak? przerw? w postach drodzy czytelnicy. Du??o si? dzia??o, wiele si? zmieni??o w moim ??yciu.

Pierwsz? rzecz? jest to, ??e w ko??cu odnalaz??em szcz???cie u boku wspania??ej kobiety, kt??ra jak to m??wi?? Ten Typ Mes:

„…dodaje pierwiastek kobieco??ci do rozm??w, nie tylko do ciastek…”

Budzenie si? rano z my??l? o kim??, kt??ry potrafi tak na??adowa? mnie pozytywn? energi? sprawia, ??e staje si? lepszym cz??owiekiem.

Kolejn? zmian? w moim ??yciu jest zako??czenie etapu freelancera. W poniedzia??ek rozpoczynam prac?, na etacie. Niestety nie mog? zdradzi? gdzie, poniewa?? obowi?zuje mnie klauzula poufno??ci. Teraz ko??cz? wszystkie projkety, kt??rych si? podj???em w ostatnim miesi?cu, bo obowi?zuje mnie klauzula o zakazie konkurencji.

Przejd??my zatem do plan??w. D??ugie lata temat pracy magisterskiej wydawa?? mi si? spraw? tak abstrakcyjn?, ??e nigdy nie bra??em tego pod uwag?. Staneli??my przed problemem wyboru tematu (Ja i Maciek, z kt??rym to b?dziemy pisali prac?). Po burzy m??zg??w doszli??my do nast?puj?cych wniosk??w:

Technologie:

 • PHP – phpAMF  remoting funkcji z php
 • FlashVideo – odtwarzanie vido
 • FLEX – Podstawa aplikacji GUI + Upload Plik??w
 • MySQL – przechowywanie test??w jak i ich wynik??w

Opis aplikacji:

 1. Tworzenie Testu
  1. Upload pliku z wyk??adem (vido)
  2. Konwersja server-side avi, mpg, wmv do flv
  3. Ustawianie czasu wyzwalaczy, kt??re b?d? uruchamia??y pytania podczas ogl?dania materia??u
  4. Dodawanie pyta??, ustawianie poprawnych odpowiedzi (test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru)
  5. Testowy Test, zapisanie drzewa XML do bazy danych
 2. Przeprowadzanie Testu
  1. Materia?? Video jest odtwarzany
  2. Odtwarzacz dochodzi do wyzwalacza gdzie znajduje si? pytanie
   1. Kontrolki Playera s? blokowane
   2. Mo??na jedynie odpowiedzie? na pytanie
   3. Odpowied?? na pytanie jest zapisywane do bazy danych
   4. Odblokowanie kontrolek playera i wznowienie playbacku
  3. Po zako??czeniu odtwarzania filmu wy??wietla si? podsumowanie z wynikiem testu, oraz propozycjami fragment??w, kt??re wypada??o by powt??rzy?
 3. Statystyki grupy student??w
  1. Informacje dla wyk??adowcy o najs??abiej opanowanym materiale przez grup? itp.

Po dalszych ustaleniach z promotorem, rozszerzyli??my zakres funkcjonalno??ci o plugin do systemu e-learningowego OpenSurce o nazwie OLAT, kt??ry jest rozwijany na uniwersytecie w Zurychu.

Co do statusu, to co rano budz? si? z kacem od YouTube Data API, oraz os-commerce bo musz? freelance sko??czy?, nim podpisz? umow?.

Pozdrawiam,

mGz

WP theme od zera 6h

Siemka drodzy czytelnicy. Ludzie z firmy maj? mnie za cz??owieka cz??owieka:

„co lubi opierdala? innych i samemu si? opierdala?”

To przez to przychodzenie do pracy o 11 i wychodzenie o 17 jak/lub i za bezczelne czytanie wykopu i wysy??anie link??w szefom :)

Zatem zachwieje ich mniemaniem w sprawie mojej skromnej osoby. Nic nie chcia??em sobie udowadnia?, a jednak nawet szybki jestem tak patrz?c przez pryzmat stylu pracy.

Dzisiaj ustanowi??em osobisty rekord (od 11:30 do 18:00) Z czego 2 h na rozmowy o projekcie z klientem, kolejna godzina na wykop i bash.

Dygresja: Teksty na bashu s? teraz bardzo ??rednie. Moderator??w oni zmienili czy co?

No i z 3 godziny na prac? nad tym theme’m no i pozosta??em 30 min na przerwy na fajk?.

Zatem wczoraj dosta??em 2 layouty (png24 oczywi??cie) po ciacha??em tyle ile mog??em, w sumie to strona nie wygl?da??a nawet byle jak, bo poprostu wstawi??em logo, „WP loop” i sidebar.

Projekt z kategorii moich ulubionych czyli dzisiaj dosta??em layout a wczoraj min??? deadline ca??ego projektu. Zatem szef mnie naciska:

Max r??b ten theme bo trzeba dzisiaj co?? klientowi pokaza?.

No i teraz rozpoczynaj? si? emocj?.

 • 13 min zaj???o mi ??ci?gni?cie 60 mb z psd’kami( downsteram tylko 1mbps po radiu a wia?? wiatr i wywiewa?? mi pakiety na lotnisko).
 • Kolejne 35 min wyci?cie tego czego nie mog??em sobie pochlasta? z png.
 • 22 min Losowy Header
 • 30 min klepa??em menu i submenu (wariacje wp_list_pages).
 • 15 min ustawia??em sidebar
 • nast?pne 15 min walczy??em z g??upim search formem, kt??ry si? rozjed??a??.
 • No to mamy ju?? 1 h 33 min a zosta?? mi do wyklepania template g????wnej strony, na kt??rym maj? by? jakie?? ??mieszne divy z ofert?.
 • W porodowych b??lach napisa??em kod tych bloczk??w, oczywi??cie musia??em napisa? przy okazji z 4 hacki na MSIE6 bo nie by??a by sob? ta przegl?darka gdyby nagl? zacz???a wy??wietla? marginesy przy <h3> normalnie (kolejne 35 min z ??yciorysu)
 • Wprowadzenie dummy contentu zaje??o mi jakie?? 10 min.
 • Nadszed?? czas na test w IE6 i IE7 5 min
 • FAIL. w template na stronie g????wnej wysypa?? si? margines headera.
 • 15 min Pisanie hack??w dla g??upiego headera.
 • 5 min (Czajnik + Woda , Kubek + Cukier + Nescafe) = Czarna s??otka ciecz o smaku zwyci?ztwa :-)

Jeszcze projekt nie sko??czony zosta??y pierdo??y, kt??re zabieraj? zazwyczaj najwi?cej czasu. Ale od png do strony w 300 min?

Jak to mawia?? Duke Nukem: Damn. I’m good!

Jeszcze najlepsze jest to, ??e to projekt dla normalnych klient??w (tych z poza polski), kt??rzy  traktuj? termin zap??aty serio. Czemu w polsce nie mo??na faktur p??aci? Escrow?

Aha i najwa??niejsze efekty pracy, ??ebym nie by?? go??os??owny:

Before

After
http://projects.blackmoondev.com/callto.net

Ps.

Ja wiem ??e tam jest sporo niedoci?gnie? np: „search form” lub „op??ywanie tekstem na home” no ale jak bym si? takimi pierdo??ami mia?? zajmowa? to bym do przysz??ego pi?tku nie osi?gn??? efektu z teraz.

Pro-moted

Jak tytu?? m??wi. Zosta??em project managerem. Dodatkowe obowi?zki. Kilka projekt??w w trakcie. Generalnie ci???ka jest praca w sektorze IT.

Poza narzekaniem na prac? programuje we Flexie na du??? skal?. Otrzyma??em Licencje edukacyjn? na Flex Buildera. Dost?pne jest to dla wszystkich student??w i uczni??w. Wystarczy zarejestrowa? si? na:

http://www.flexregistration.com/

A nast?pnie poczeka? z 3 dni a?? zweryfikuj? twoje dane oraz skan legitymacji studenckiej.

Jestem pod du??ym wra??eniem developmentu aplikacji we flexie, poniewa?? 120 linii kodu to ju?? prawie kompletne GUI plus kolejne 50 linii i ju?? mamy GUI z obs??ug? event??w. A jak ju?? jeste??my na tym etapie to wystarczy dopisa? logik? i sko??czy? projekt :)

Ju?? nied??ugo pode??l? link do pierwszego projektu. Planuj? wzi???? udzia?? w Flex Challenge pomys?? na aplikacji? ju?? powsta??. Nawet uda??o si? sprecyzowa? kwazi specyfikacj? :) Ale to musz? by? bardziej Pro ni?? teraz z Flexem.

??rodowisko Webdevelopera

Wst?p

Wygoda pracy to chyba podstawa sukcesu ka??dego programisty, poniewa?? zapewnia nieprzerwanego skupienia. Programista skupiony nie robi g??upich b???d??w. Nie przeczyta?? ca??ego wykopu, ani joemonster’a. Je??eli komfortowo mo??e kodowa? to nic wi?cej do szcz???cia mu nie potrzeba, no mo??e za wyj?tkiem odrobiny motywacji. Jednak nie m??wi? tutaj o klimatyzowanych biurach na 22 pi?trze, a o oprogramowaniu.

Z g??ry przestrzegam, ??e tekst ten jest w 100% subiektywny i przedstawia tylko i wy???cznie moje zdanie. Nie zgadzasz si?? To zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Czytaj dalej

Po sesji…

Uda??o si? zda? bez b??lu ca??? sesj?. Ostania na studiach licencjackich. Ju?? tylko pozosta??o mi obroni? mi projekt dyplomowy oraz zda? egzamin dyplomowy z cyklu 60 pyta?? True or False.  Ci???ki tydzie?? si? znowu zapowiada naukowo-zawodowy. W pi?tek mam deadline fazy projektu e-learningowego a w sobote/niedziel? musz? odda? projekt dyplomowy. Odstawiam spanie.

Pozdro,

mGz

Ps.

Nie my??lcie, ??e si? obijam i na blogu nie pisze. Jestem ju?? na finiszu z postem o ??rodowisku webdevelopera. Premiera Soon :) Uzupe??niam linki do stron, i musze porobi? kilka Screenshot??w.

nazwa.pl – MySQL 5

Witam czytelnik??w.

Dzisiaj poruszam temat absolutnej ??ciemy na serwerach nazwa.pl. Zatem do swoich serwer??w www oferuj? bazy danych MySQL4/5 + PostgreSQL.

Dygresja: Wiadomo MySQL 5 posiada triggery bardzo przydatne przy wi?kszych aplikacjach. Po pierwsze przy optymalizacji ??eby jak najwi?ksz? cz???? logiki aplikacji przenie??? do bazy danych.

Ale jest ma??y haczyk w ofercie nazwy. Gdy chcemy sobie utworzy? taki trigger w bazie. To wyskakuje b???d:

Error Code : 1227Access denied; you need the SUPER privilege for this operation(0 ms taken)

No to si? wszystko staje ju?? jasne. Nie mamy uprawnie?? do:
CREATE TRIGGER
Zatem czas uderzy? do Pomocy Online w nazwa.pl

Max: czy dostepna jest jakas usluga dodatkowa?
Max: zeby dokupic triggery?
Max: albo czy dzialaja one na postgreSQL?
Nazwa: w przypadku hostingu dedykowanego nie powinno to stanowi? ??adnego problemu
Max: moze jeszcze kolokacje powinismy zrobic dla jednego triggerka malego co?
Nazwa: i w ramach hostingu dedykowanego mo??na by??o je uruchomi? po dok??adnych uzgodnieniach z naszymi administratorami

Wniosek jest taki: Po co nam MySQL5 skoro nie ma w nim Trigger??w. A w ofercie nazwy nawet nie mo??na do??o??y? sobie dodatkowo 1 prawa do wla??ciciela baz danych. Nazwa jest mo??e i lepsza od Home.pl ale do Superhostu czy OVH brakuje im jeszcze sporo i d??ugo b?dzie brakowa?.

Aktualizacja portfolio

Po prowizorycznej wersji czas na portfolio z prawdziwego zdarzenia :). Mo??e i nie jest jakie?? wielkie. Ale projekty s? ambitne. Nie wszystkie poleagaj? na dalszym rozwoju mojego CMS’a. Nied??ugo dojd? kolejne projekty jeszcze gor?ce. Jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie. Web 2.0 to za ma??o :).

Zapraszam do zwiedzania.

 Portfolio

totalled

Jak to zwykle przed??wi?teczny zapierdziel udziela si? wszystkim. Wszyscy chc? mie? na ??wi?ta strony gotowe. Projekty si? nawarstwi??y i teraz czeka mnie wyczerpuj?cy tydzie??. I to bez weekendu w??a??nie odby?? si? ostatni zjazd w tym roku na UAM.

Tylko teraz pytanie: „Czy pracuje po to aby  ??y??” Albo „Czy ??yje po to aby pracowa?”.  Pierwszy wyb??r jest mi znacznie bli??szy.  Wi?c wracam do pracy aby m??j Zakopia??ski sylwester si? uda??.

Pozdrawiam sta??ych czytelnik??w.