Archiwa kategorii: praca

zdrowietouroda.pl

Ju?? wszystko zanosi??o si? na fina?? projektu zdrowietouroda.pl. Strona jest ju?? opublikowana. Jest sklepem w 80% gotowym. Trwaj? prace nad seo. A tu nagle dzisiaj pod wiecz??r. Has??o dost?pu do panelu admina na nazwa.pl oraz dost?pu do ftp zosta??o zmienione. Kto?? si? w??ama??? Nie s?dz?. Klient si? wycofuje? Niemo??liwe, bo nie jest w stanie znale??? nikogo kto za 800 z?? doko??czy mu te 20% sklepu. Jak narazie czekam na odpowied?? od klienta i zobacz? co si? b?dzie dzia??o dalej. Sklep ma kilka feature’k??w na nieuczciwych klient??w. Stratny nie b?d?. Bo gotowy skrypt sklepu mam i ju?? mam kilku znajomych kt??rzy chc? naby? go u mnie.

Google maps Guru!

W firmie uzyska??em miano Guru Guielowych maps :). Teraz ka??dy projekt kt??ry jest bli??ej lub bardziej zwi?zany z Google Maps Najpierw jest konsultowany ze mn?.

Pr??cz googlemaps.com guru pobi??em kolejny rekord w kodowaniu weekendowym. Motywowany kontrol? u klienta, kt??ry dosta?? dofinansowanie na sklep internetowy z urz?du miasta. Napisa??em 80% silnika sklepu w drobne 48 h (mo??e 30h pracy). Nowy rekord. Rekord ju?? dost?pny do ogl?dania na: zdrowietouroda.mmx3.pl (wersja robocza, css trzeba doko??czy?, po dok??ada? zdj?cia do artyku????w oraz napisa? jeszcze logowanie, koszyk, rejestracje i panel admina).

Nie ma co narzeka? na prace wi?c blog z EMO/mobber-blog sta?? si? DEV-blog. Chyba zmiana na lepsze. A tak z plan??w na przysz??o???. To znowu goni? mnie deadline. Mam kolejne zlecenia i w mojej dobie kt??ra ma z 25 godzin ju?? zaczyna brakowa? czasu na 3 h snu.

Szykuje si? sylwester w Zakopanem na desce. Rezerwacja jest. Wi?c b?d? nowe foty na plfoto.com. Bo nie mam  teraz nawet czasu na obrobienie, wykadrowanie zdj?? co ju?? le??? na dysku i wrzucenie ich do profilu. Kiedy?? to by??y czasy… Czeka??o si? te 24 h ??eby doda? nowe zdj?cie.

google maps

Zatem sta??em si? specjalist? od AJAX’a i Google Maps. Do portalu muzhi.com(domena jeszcze nie podpi?ta) Dopisa??em kolejny klon twittera znany pod nazw? twittervision.com

Wersja jeszcze jest rozwojowa. Wi?c nie czepiajcie si? o drobiazgi. Dzia??a poprawnie. Ajax napisany z r?ki, do pharse’owania xml’a u??y??em zintegrowanej biblioteki googla GXml. Wszystko to dost?pne pod adresem:

map.logbox.cn

Zapraszam i Pozdrawiam,

Pa??dziernik

W??a??nie mija miesi?c w nowej pracy. Jestem zadowolony. Dokona??em dobrego wyboru. Pracuje kiedy chc?, jak chc? i gdzie chce. Koniec z bieganiem na 9 do pracy. I kiblowaniem w niej o??miu i wi?cej godzin ??eby nabi? odpowiednio wyp??at?. Koniec z kajdanami rozliczenia godzinowego. Koniec z prac? na czarno. Teraz czuj? si? naprawd? wolny. Nikt nie patrzy mi na r?ce i nie sprawdza wydajno??ci mojej pracy. Projekty dostaje takie, ??e zawsze ucz? si? czego?? nowego. I’m PHP developer and I’m Proud!  Nic dosy? przemy??le??.  Tym czasem  wracam do pracy nad  kolejnym klonem twitter.com.

workflow

Pracuje ci?zko nad: smuglr.com , kikoikan.com, muzhi.com, zdrowietouroda.pl i gozub.com. Generalnie walka trwa. Sporo nowych rzeczy.

W mi?dzy czasie uda??o mi si? zrobi? update firmware mojego mp3 playera Sansa  e250. Umar?? mi pendrive emtec’a 2Gb i nie mam nawet kiedy podjecha? do MediaMarkt w M1, bo niestety nie uda??o mi si? kupi? samochodu wi?c zmuszony jestem do korzystania Volvo S-2 doje??d??aj?c do pracy…

Z nowo??ci to do gozub.com b?d? pisa?? skrypt synchronizuj?cy sms’y i API samego systemu gozub.com. Kolejna ods??ona stracia z Helderem. A o tym jakim Helder jest klientem to mo??na by??o by osobnego bloga za??o??y?.

Nied??ugo nowe newsy. Od developera z ku??ni BMD.

Kr??tka historia o tym jak 3 developer??w k??ad??o skr?tk?…

Gdy wynika fatal error. I wiert??o okazuje si? zbyt kr??tkie. A ??ciana zbyt gruba. Trzeba do pracy zaprz?gn?? swoje szare kom??rki. Odmierzyli??my odleg??o??ci od ??ciany i pod??ogi i rozpocz?li??my wiercenie od drugiej strony. Po przemy??leniu sprawy i  wyci?gni?ciu wniosk??w z niepowodzenia stwierdzili??my, ??e trzeba wkroczy? z ci???kim sprz?tem, poniewa?? i tak pok??j b?dzie malowany. Do akcji wszed?? m??otek, gdy?? ??ciana mia??a nast?puj?c? struktur?: [nida][we??na][ceg??a][we??na][nida]. Mia??a z 55 cm grubo??ci. A najd??u??sze dost?pne wiert??o mia??o 50 cm. Zatem  zrobili??my dziur? m??otkiem w nidzie. Gdy?? stwierdzili??my: „??e tak si? zagipsuje”.  Nast?pnie okaza??o si? ??e wywiercili??my 2 r??wnoleg??e dziury w odleg??o??ci 2 cm od siebie, poniewa?? poziom pod??ogi w 2 pokojach r????ni?? si? o te 2 cm. Kabel przeszed??. Dumni z sukcesu, rozpocz?li??my wiercenie w drugiej ??cianie. I napotka?? nas ten sam problem. Znaj?c ju?? optymalny i efektywny algorytm rozpoczeli??my wiercenie, a nast?pnie zburzyli??my kolejny fragment sciany m??otkiem :).  Za??o??yli??my ko??c??wki, zacisn?li??my i mogli??my odjecha? w poczuciu dobrze spe??nionego obowi?zku. Dobrze ??e w??a??ciciela nieruchomo??ci nie by??o w okolicy, bo dosta?? by zawa??u.

koniec z evil twins

Ju?? ostatnie godziny dziel? mnie od godziny 16 jutrzejszego dnia. Z t? godzin? zako??cz? swoj? 9 miesi?czn? przygod? z prac? w RP jako Helpdesk/PHP Developer. Bywa??o i tak, ??e siedzia??o si? w pracy po 16 h. Czasami mo??na by??o pogra? w pracy. Innym razem trzeba by??o wlewa? w siebie litry kawy aby utrzyma? si? przy ??yciu. Generalnie w firmie nale??a??em do ludzi nie maj?cych czasu na nic. Walczy??em o ka??d? przerw?, bo szef nawet bucza?? kiedy chodzi??em pali?. Zrobi??em du??o dla tych ludzi. Pracowa??em w super zespole. Z kt??rym nie raz topili??my smutki w knajpie napojami bez gazu. Ale wszystko ma sw??j koniec. Zamykam pewien etap w ??yciu. Stawiam kamie?? milowy. Ju?? pierwsza powa??na praca zosta??a sko??czona. Teraz b?d? m??g?? si? skupi? na BMD. Jutro id? podpisa? umow?. Projekt??w mam mas?. Zapowiada si? ca??y wrzesie?? w php. Rozpiera duma. Z „przynie??, wynie??, pozamiataj” sta??em si? profesjonalnym programist?. Wreszcie.

before the one shoot.

Jutro jest dzie?? na kt??rzy wszyscy czekali. To jest dzie?? idealny na z??o??enie o??wiadczenia. O tym, ??e z dniem 31 sierpnia nie przed??u??am swojej umowy w aktualnej firmie i jad? szuka? szcz???cia w Tybecie. No mo??e z tym tybetem przesadzi??em. Gozub.com ju?? ??miga po mojej modyfikacji. Nic si? nie wysypa??o. Teraz tylko smuglr.com instalacja dopisanie jeszcze jednego feature’ka i b?dzie hajs tu. Ale to jutro bo teraz ju?? totalnie zasypiam. Dobranoc.

wilgotno???.

Podr???? do domu: 90 min mokni?cia. Skakania przez ka??u??e. Czekania na autobus jak na Noego w Arce na 22 calowych chromowanych felgach. Czekania na tramwaj jak na prom z biletem tylko w jedn? stron? prosto do Szwecji. Wch??aniania wody przez sk??r? jak ??aba. 90 min modlitw o to by plecak nie przem??k?? i laptop ocala?? od Gilgamesza. Jednak uda??o si? dotrze? do suchych czterech k?t??w. Pomimo tego ??e z but??w wylewa?? si? potok wody, b??ota i potu. Modlitwy zosta??y wys??uchane i notebook przetrwa?? potop. Pomimo absurdalnej podr????y tramwajem, kt??ry nie powinien odjecha? z przystanku, z kt??rego odjecha??. Dowi??z?? mnie ca??o i zdrowo do przystani zwanej przez niekt??rych Browarem, a innych P????wiejsk?. Teraz pomimo tego, ??e brakuje filmowej sceny z przecieraj?cym si? niebem, pierwszymi promieniami s??o??ca po makabrycznej burzy oraz ogromn? t?cz? mieni?c? si? feri? barw wielkiego pryzmatu. Jest mi dobrze, bo jest mi sucho.

Tak oto mog??a by powsta? nowa kategoria nazwana poetycko Camel Trophy: Powr??t do domu. Id? si? wysuszy?. Pozdrawiam.