Archiwa kategorii: bez kategorii

[Ubuntu] ssh obs??uga wielu kluczy prywatnych

Praca dla wielu klient??w wymusza dost?p do wielu r????nych serwer??w ssh. Z FTP nie ma takiego problemu gdy?? mo??emy zapisa? sobie dane dost?powe w managerze np. FileZilla.

 1. Pierwsze co musimy zrobi? to doda? plik konfiguracyjny do ssh i ustawi? prawa zapisu/odczytu tylko dla naszego usera:
  touch ~/.ssh/config
  chmod 600 ~/.ssh/config
 2. Nast?pnie edytujemy configgedit ~/.ssh/config dodaj?c hosty i klucze wg nast?puj?cego schematu:
  Host *.klien1.pl
    IdentityFile ~/.ssh/id_dsa.klient1
    User userKlienta1

  Gdzie:

  • Host – to adres serwera
  • IdentityFile – to plik zawieraj?cy klucz prywatny dla danego hosta
  • User – u??ytkownik maj?cy prawa do po???czenia si? z hostem
  • Port – Opcjonalny parametr z portem po???czenia gdy go nie dodamy to ssh b?dzie ???czy??o si? po domy??lnym porcie 22
  • Wg tego klucza mo??na doda? wiele host??w dzi?ki czemu nie b?dziemy musieli pami?ta? nic wi?cej jak tylko ich adres i ewentualne has??o, kt??rym mo??e by? zabezpieczony klucz prywatny.

 3. Testujemy nasze po???czenie:
  ssh serwer1.klien1.pl
  • o ile zrobili??my wszystko dobrze to ssh po???czy si? z userKlienta1@serwer1.klien1.pl
  • u??ywaj?c klucza prywatnego: ~/.ssh/id_dsa.klient1

Konferencje, spotkania i zmiany.

W ostatnim tygodniu go??ci??em na 2 konferencjach. Pierwsza z nich Eclipse Demo Camp odby??a si? w Poznaniu. Agenda i szczeg????y zawarte s? na na wiki projektu eclipse. Generalnie ten camp/konferencja odbywa si? cyklicznie raz na p???? roku. Tematem przewodnim ca??ej konferencji by??o RCP, wtyczkach do eclipse’a, wyci?ganiu potrzebnych sobie widok??w z innych plugin??w.

Kolejn? Konferencj?, w kt??rej mia??em przyjemno??? partycypowa? by??a to RIA Days. Zorganizowa??a j? wroc??awska grupa u??ytkownik??w adobe FlexTech. Co tu du??o m??wi? najwi?ksze umys??y Flex’a w Polsce zebra??y si? w jednym miejscu. Ben Forta – Senior Technical Evangelist w Adobe Systems, powala?? nas na kolana kolejnymi demkami z aplikacji chodz?cych na ColdFusion, gdzie w 4 linach kodu mog??e?? rozwi?za? problem konflikt??w danych i zapisu. Zaszczyci?? nas swoj? obecno??ci?, pomimo tego ??e w zesz??ym tygodniu by?? w San Francisko na Adobe Max i za tydzie?? zn??w opuszcza rodzine i leci do Mediolanu.

Uda??o pozna? mi si? Piotra Walczyszyna, pierwszego Platform Evangelist’y rodzimej produkcji. Porozmawiali??my chwile i do tej porty nie mog? zapomnie? jego miny jak opowiedzia??em mu o developmencie ostatniej Flexowej aplikacji. I problemach zwi?zanych z Wieloma obiektami NetConnection(). Przynajmniej zapewni?? mnie ??e we Flex Builderze 4 b?dzie narz?dzie do Debugu tych po???cze??.
Rozstrzygni?ty r??wnie?? zosta?? konkurs Adobe Flex Challange. I Tutaj taki ma??y osobisty epic Fail bo z ekip? z AUG Pozna?? mieli??my r??wnie?? startowa?. Jednak nie mieli??my wystarczaj?cych rezerw czasowych by wykona? projekt. Z reszt? cz??owiek co wygra?? i tak wymi??t?? by nasz? aplikacj? pod robocz? nazw? ProjectSteer.
W sumie to tyle zawodowo/developersko. Chocia?? tutaj pozytywnie. Bo prywatne ??ycie si? powali??o.
Aaaa jeszcze jedno Zapraszam wszystkich serdecznie na spotkanie Adobe User Group Pozna??. Odb?dzie si? ono 2 XII 2008. Jak do nas dojecha? i o kt??rej si? rozpocznie mo??na przeczyta? na oficjalnej stronie Adobe User Group Pozna??

Pozdrawiam,
Max

WP Product Catalogue

Zapowiadam wydanie pluginu do WordPress’a o wdzi?cznej nazwie Product Catalogue. Projekt jest w fazie implementacji.  Pierwsze beta-testy odb?d? si? jeszcze w listopadzie. Planowane Feature’y:

 • Ogl??lne:
  • Multi Lang
  • Pe??en Panel Admina
  • wsparcie Short Tags (wy??wietlanie kategorii/produktu) na dowolnej stronie lub wpisie
 • Kategorie:
  • Drzewiasta lista kategorii
  • Ka??da kategoria ze zdj?ciem i opisem
  • Porz?dek wy??wietlania zarz?dzalny
 • Produkt:
  • Jeden Produkt Wiele zdj?? + ThickBox
  • Opis + opcjonalny plik do downloadu
  • Zarz?dzalny porz?dek wy??wietlania produkt??w

To jest specyfikcja bazowa. Jak b?dzie troszk? wi?cej ni?? teraz (ok 500 linii kodu) postaram si? wrzuci? jakie?? screeny :)

Pozdrawiam.

New Skill Aquired

D??ugo nic nowego nie napisa??em, gdy?? zmog??a mnie choroba. Tydzie?? wyj?ty z ??yciorysu, gor?czka, antybiotyki. Cz??owiek nie mo??e pi?. No i z pracowaniem jest ci???ko. Co gorsza w trakcie owej choroby zasilacz w moim twinheadzie siad?? i musa??em zam??wi? nowy. Id?c o krok dalej by udowodni? wam jaki to by?? dla mnie ci???ki okres. Krurier co mia?? dostarczy? mi ??w drogocenny nabyty drog? kupna zasilacz. Stwierdzi??, ??e adres kt??ry poda??em nie istnieje. Co wzbudzi??o we mnie ogromn? ciekawo???, gdy?? zazwyczaj paczki do mnie dochodzi??y. Przynajmniej przez ostanie 22 i troch? lat ??ycia. Mo??e co?? si? zmieni??o. Grobelny szykuje pozna?? na euro 2012? Sam nie wiem.

Apropos tego skillu kt??ry posiad??em. Moja Fiesta odm??wi??a pos??usze??stwa i nauczy??em si? kolejnej rzeczy po sprawdzaniu stanu oleju. Wspierany ksi???k? Ford Fiesta Sam Naprawiam. Uda??o pod???czy? mi si? powt??rnie czujnik ci??nienia wtrysku paliwa. Dzi?ki czemu zaoszcz?dzi??em sto z??otych na mechaniku.

Dzisiaj Pierwszy dzie?? w pracy po L4. Dzi?ki Bogu szef(dbaj?c o moj? kondycj? psychofizyczn?) nie kaza?? mi nic robi? w php. Jednak by zachowa? produktywno??? pisa??em aplikacje we Flex’ie komunikuj?c? si? z FMS (Flash Media Server – drogie i robi bip, tylko po to by mo??na by??o flashe w architekturze client-server robi?/pisa?). No i nie uda??o mi si? nawet nawi?za? po???czenia z owym FMS, przynajmniej tak twierdzi?? debugger, kt??ry po dog???bnej analizie obiektu typu NetConnection stwierdzi??, ??e atrybut connected tej klasy ma przypisan? znan? doskonale wszystkim z Algebr Boola false. No tak to bywa GUI 15 minut. Pisanie 15 wersji klasy pobieraj?cej dane przez reszt? dnia. Taka to natura flexa.

Jutro barcamp, obecno??? moja jest przewidziana(pomimo faktu ??e plugin bob organizator na barkampie nie lubi si? z gmailem i nie przysy??a mi tokenu do rejestracji).