Archiwa kategorii: Webdevelopment

Wszystko to co wi─???e si─? z tworzeniem stron internetowych

Tutorial – Import do Eclipse 3.8 Juno schematu kolorowania kodu z Aptana Studio

D??ugi czas w swojej karierze u??ywa??em Aptany. Przyzwyczai??em si─? do jej kolorowania. Jednak ze wzgl─?d??w wydajno??ciowych i s??abego supportu dla Symfony2 wr??ci??em do Eclipse 3.8 (Juno). Jednak po pewnym czasie zat─?skni??em za kolorowaniem jakie oferowa??a Aptana.

 1. ??ci─?gnij: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=47
 2. Otw??rz Eclipse
 3. File -> Import
 4. Wybierz Preferences
 5. Za??aduj ??ci─?gni─?ty plik
 6. Ciesz si─? nowym wygl─?dem Eclipse!

Je??eli nie poradzi??e?? sobie z kt??rym?? krokiem tego tutorialu to mo??esz obejrze─? film:

How to import Eclipse Preferences (*.epf) from Roger Dudler on Vimeo.

PHP: ??wi─?teczny cud – Prezentacja Ryana Weavera

3 frameworki w jednej aplikacji? Brzmi jak szale??stwo? A jednak da si─?. Wsp????w??a??ciciel KNP-labs prezentuje jak zintegrowa─?:

 • lithium
 • zend framework
 • symfony2 framework
 • pimple

Do tego troch─? geekowskiego humoru i powsta??o 121 slajd??w, kt??re przedstawiaj─? dobr─? ide─? korzystania z wycink??w framework??w, by opakowanie nie by??o ci─???sze od samej aplikacji. Zapraszam do lektury.

View more presentations from Ryan Weaver
symfony_black_02

Symfony2 Zmienne globalne w plikach TWIG

Jedn─? przydatn─? rzecz─? przy tworzeniu widoku naszej aplikacji we frameworku symfony2, s─? zmienne globalne dost─?pne w TWIG’u.

Przydaj─? si─? one do wy??wetlania:

 • aktualnie zalogowanego u??ytkownika
 • aktualnie u??ytego modu??u
 • aktualnie u??ytego nazwy routingu
 • pobrania zmiennej z sesji
 • pobranie baseURL() strony

I wielu wielu innych.

Czytaj dalej

Symfony 1.4 w chmurze

Znalaz??em doskona??─? prezentacje autorstwa Krisa Wallsmitha dotycz─?c─? uruchamiania symfony 1.4 w chmurze Amazonu. Opisuje ona:

 • implementacje doctrine 1.2 na Amazon RDS,
 • zarz─?dzanie sesj─? na Amazon EC2,
 • Upload Plik??w na Amazon S3,
 • konfiguracj─? ??rodowiska na lokalne ??rodowisko developerskie,
 • deployment projektu do cloud’a.

W sieci nie ma wiele przyk??ad??w co do tego typu implementacji symfony 1.4. Wi─?c uwa??am t─? prezentacje jako cenne znalezisko.

Doctrine: Tworzenie tabel w utf-8

Problem:

Po zbudowaniu projektu symfony┬ánie wy??wietlaj─? si─? na stronie polskie znaki znaki diakrytyczne.

Diagnoza:

Gdy serwer MySQL ma w domy??lnej konfiiguracji charset Latin-2 oraz por??wnywanie jest r??wnie?? domy??lnie ustalone na Latin-2, a my wykonamy

php symfony doctrine:build --all --and-load --no-confirmation

To dostaniemy pi─?kn─? baz─? danych na domy??lnych ustawieniach. I przy wy??wietlaniu polskich znak??w diakrytycznych b─?d─? wyskakiwa??y krzaki. By uchroni─? si─? przed tak─? sytuacj─?.

Rozwi─?zanie:

Nale??y zmodyfikowa─? wszystkie tabele w schemacie (schema.yml) o dodatkowe opcje:

Tabela:
 columns:
  kolumna_1: {type: string(255)}
  kolumna_2: {type: clob}
 options:
  type: MyISAM
  collate: utf8_unicode_ci
  charset: utf8

Options pozwala na ustalenie silnika MyISAM / InnoDB oraz metody por??wna?? i kodowania znak??w, o kt??re nam chodzi.

Ma??y fail po migracji.

Od 22.10 blog by?? niedost─?pny dla czytelnik??w. Poniewa?? mia??a miejsce przeprowadzka na nowy serwer (linuxpl.com). Generator subdomen w panelu zostawi?? mi index.html w g????wnym katalogu Vhosta i tak oto ruch nie by?? kierowany na index.php

W produkcji s─? 4 wpisy na tematy zwi─?zane z Doctrine:

 • Doctrine: behaviour NestedSet
 • Doctrine: Tworzenie tabel w utf-8
 • Doctrine: uruchamianie dodatkowych zapyta?? po build
 • Doctrine: behaviour geographical

Optymalizowanie ilo??ci Http request??w

Jednym ze sposob??w na optymalizacje ilo??ci request??w do strony, oraz zmniejszenie ilo??ci przesy??anych danych z serwera jest ??─?czenie i kompresowanie plik??w ze skryptami java script. Jest to mo??liwe gdy przegl─?darka obs??uguje taki format skompresowanych plik??w js.

Czytaj dalej

SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can’t create table

Je??eli przy pr??bie wywo??ania polecenia:

$symfony doctrine:insert-sql

Wyskakuje Ci b??─?d

SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can't create table 'TwojaBazaDanych.#sql-6c_2d' (errno: 121)

To znaczy ??e mysql nie mo??e utworzy─? relacji mi─?dzy obiektami, z trywialnego powodu pole klucza obcego jest r????nego typu od pola powi─?zanego w lokalnej tabeli.

Czytaj dalej