ubuntu-amdati

[Ubuntu]AMD Radeon debug temperatury karty graficznej

M??j radeon w laptopie si? niemi??osiernie przegrzewa??. Temperatura skaka??a o 10’C gdy tylko porusza??em oknem w Unity 3d. Podczas pracy lub gry karta potrafi??a osi?gn?? 106’C po czym laptop z poziomu biosu si? wy???cza?? by zapobiec usma??eniu si? karty. Nic nie trafia??o do syslogu.

Rad? da?? serwis NBD Della, gdy?? okaza??o si? ??e chi??czyk, kt??ry sk??ada?? m??j egzemplarz ch??odzenie CPU i karty graficznej dokr?ci?? je jedynie dwiema ??rubkami zamiast siedmioma. Serwisant sam by?? zaskoczony.

By zdiagnozowa? problem, gdy?? najpierw obstawia??em CPU,a nast?pnie dysk napisa??em skrypt, kt??ry loguje do pliku aktualn? temperatur? uk??adu graficznego.

 

Dzi?ki niemu centrala serwisu Dell odrazu przys??a??a serwisanta z nowym uk??adem ch??odzenia.

ubuntu-amdati

[ubuntu 12.10] Problem z Unity i AMD Radeon HD 6770M/7650M + Intel HD 3000 [rozwi?zany!][Update!]

Objawy:
Po aktualizacji dystrybucji z 12.04 na 12.10 systmem uruchamia si? w low-graphics mode. Reinstalacja sterownik??w AMD nie pomaga. Czyli z grania na Ubuntu nici.
Pow??d:
AMD zepsu??o sterowniki w wersji 12.10.

O look They kill fglrx. You bastards!

Czytaj dalej

itvpdownloader

iTVPdownloader Silex APP

Z potrzeby chwili stworzy??em startup do ??ci?gania materia????w z itvp.pl.

Nawet dzia??a :) Live: http://itvpdownloader.mmx3.pl/

Kod mo??na zobaczy? na moim githubie, lub klikaj?c w link: https://github.com/emgiezet/iTVPDownloader

Applikacja powsta??a w 3 godziny (razem z deployem na AppFog – naprawd? rewelacyjny hosting). Za jaki?? czas pojawi si? nowy wpis na blogu dotycz?cy tworzenia takich szybkich aplikacji w Silexie z deploymentem na AppFoga.

symfony_black_02

[Ubuntu] Instalacja LESS oraz Integracja z Symfony2 Assetic

Ostatnio staje si? bardziej popularny LESS. By go zintegrowa? z Symfony2 za pomoc? Assetic’a i zachowa? pr?dko??? ??adowania strony bez przeskoku spowodowanego kompilacj? LESS’a przez JavaScript less.js.

Dzi?ki temu pliki less b?d? skompilowane do normalnego css. Dodatkowo mo??na je wrzuci? bezpo??rednio na serwer do static contentu np. Amazon S3.

Schemat dzia??ania Less Node.js i Assetica

Schemat dzia??ania Less Node.js i Assetica

 1. Instalacja Less

  1. Instalacja Node.js
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install git-core curl build-essential openssl libssl-dev
    git clone https://github.com/joyent/node.git
    cd node
    chmod +x ./configure
    ./configure
    make
    sudo make install
    node -v
   
  2. Instalacja NPM
   wget http://npmjs.org/install.sh --no-check-certificate
   sudo ./install.sh
  3. Instalacja Less
   sudo npm install less --global

   Parametr global jest niezwykle istotny, gdy?? nie b?dziesz m??g?? potem uzyska? dost?pu do lessa

  4. Dodanie PATH Less’a do ~/.bashrc
   Edytuj plik: ~/.bashrc

   gedit ~/.bashrc
   

   Dodaj now? lini? na ko??cu pliku:

    PATH=$PATH:$HOME/node_modules/less/bin
   
  5. Teraz trzeba prze??adowa? profil Basha
    source ~/.bashrc
   
  6. Testujemy Less!
    lessc wejscie_less.less > wyjscie_css.css
 2. Integracja z Symfony2 i Assetic
  1. Konfiguracja Assetic
   Edytujemy config.yml i dodajemy 3 lini? zwi?zane z lessem tak jak to wida? na przyk??adzie poni??ej:

   # app/config/config.yml
   assetic:
     debug:     %kernel.debug%
     use_controller: false
     filters:
       cssrewrite: ~
       less:
         node: /usr/local/bin/node
         node_paths: [/usr/local/lib/node]
       yui_css:
         jar: %kernel.root_dir%/../java/yuicompressor-2.4.6.jar
       yui_js:
         jar: %kernel.root_dir%/../java/yuicompressor-2.4.6.jar
   
  2. Edytujemy nasz g????wny plik layoutu(base.html.twig)
   Dodaj?c warto??? less, do argumentu filter:

   #base.html.twig
   ...
   <head>
   {% stylesheets filter='less,?yui_css' '@AcmeBundle/Resources/less/main.less' %}
     <link href="{{ asset_url }}" rel="stylesheet" media="screen" />
   {% endstylesheets %}
   </head>
   ...
   
  3. Budujemy assety za pomoc? Assetic’a
   php app/console assetic:dump --env=prod
   
  4. Cieszymy si? ??migaj?cym arkuszem styli kompilowanym z less’a!
symfony_black_02

Symfony2 – Dodawanie Klasy CSS do pola formularza zawieraj?cego b???d

Case

Webdeveloper przygotowa?? nam HTML do strony zawieraj?cej formularz.Przy b???dzie walidacji pola formularza. Pole to ma otrzyma? dodatkowo klas? CSS error. Je??eli to nie zostanie zaimplementowane, to kleint b?dzie w??ciek??y, szef da po premii. A webdeveloper co ci??? psd2html b?dzie mie? ci? za Lamera!

#Rozwi?zanie: 1 (Ugly)

Jest to proste, jednak wrzuca nam logik? do template??w TWIG’a. Przez co tracimy na czytelno??ci plik??w TWIG. Templaty „tyj?” przez ci?g??e wklejanie tego samego kodu.
Czytaj dalej

Silex – Class ‚Twig_Environment’ not found

Buduj?c nowy projekt w mikro frameworku Silex(w wersji fat). Mo??emy napotka? nast?puj?cy b???d:

ClassTwig_Environmentnot found

Zaraz przejdziemy po przeczytaniu dokumentacji gdy przejdziemy do pr??b stworzenia czego?? nowego i dodamy obs??ug? Twig’a. Google w tym przypadku nam nie wiele powie, gdy?? w?tek na GitHubie dotyczy zupe??nie innego problemu. A jak si? okazuje rozwi?zanie jest trywialnie proste.
Czytaj dalej

[Ubuntu] ssh obs??uga wielu kluczy prywatnych

Praca dla wielu klient??w wymusza dost?p do wielu r????nych serwer??w ssh. Z FTP nie ma takiego problemu gdy?? mo??emy zapisa? sobie dane dost?powe w managerze np. FileZilla.

 1. Pierwsze co musimy zrobi? to doda? plik konfiguracyjny do ssh i ustawi? prawa zapisu/odczytu tylko dla naszego usera:
  touch ~/.ssh/config
  chmod 600 ~/.ssh/config
 2. Nast?pnie edytujemy configgedit ~/.ssh/config dodaj?c hosty i klucze wg nast?puj?cego schematu:
  Host *.klien1.pl
    IdentityFile ~/.ssh/id_dsa.klient1
    User userKlienta1

  Gdzie:

  • Host – to adres serwera
  • IdentityFile – to plik zawieraj?cy klucz prywatny dla danego hosta
  • User – u??ytkownik maj?cy prawa do po???czenia si? z hostem
  • Port – Opcjonalny parametr z portem po???czenia gdy go nie dodamy to ssh b?dzie ???czy??o si? po domy??lnym porcie 22
  • Wg tego klucza mo??na doda? wiele host??w dzi?ki czemu nie b?dziemy musieli pami?ta? nic wi?cej jak tylko ich adres i ewentualne has??o, kt??rym mo??e by? zabezpieczony klucz prywatny.

 3. Testujemy nasze po???czenie:
  ssh serwer1.klien1.pl
  • o ile zrobili??my wszystko dobrze to ssh po???czy si? z userKlienta1@serwer1.klien1.pl
  • u??ywaj?c klucza prywatnego: ~/.ssh/id_dsa.klient1

[Ubuntu] Konwersja klucza prywatnego putty .ppk do klucza ssh

Gdy otrzymacie klucz od klienta do serwera ssh w formacie ppk, a z windowsem dawno wzieli??cie rozw??d rozwi?zanie jest jedno zainstalowa? putty-tools by dokona? konwersji:

sudo apt-get install putty-tools

Po udanej instalacji zabieramy si? za konwersje:

puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa

Gdzie:

 • id_dsa.ppk – plik wej??ciowy ppk
 • -O private-openssh – to output format
 • -o id_dsa to plik wyj??ciowy

Po skopiowaniu konwertowanego klucza do katalogu ~/.ssh

cp id_dsa ~/.ssh

i ustawieniu dost?pu do odczytu tylko dla twojego u??ytkownika:

chmod 600 ~/.ssh/id_dsa

mo??na si? po???czy? ju?? z serwerem.

Tutorial – Import do Eclipse 3.8 Juno schematu kolorowania kodu z Aptana Studio

D??ugi czas w swojej karierze u??ywa??em Aptany. Przyzwyczai??em si? do jej kolorowania. Jednak ze wzgl?d??w wydajno??ciowych i s??abego supportu dla Symfony2 wr??ci??em do Eclipse 3.8 (Juno). Jednak po pewnym czasie zat?skni??em za kolorowaniem jakie oferowa??a Aptana.

 1. ??ci?gnij: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=47
 2. Otw??rz Eclipse
 3. File -> Import
 4. Wybierz Preferences
 5. Za??aduj ??ci?gni?ty plik
 6. Ciesz si? nowym wygl?dem Eclipse!

Je??eli nie poradzi??e?? sobie z kt??rym?? krokiem tego tutorialu to mo??esz obejrze? film:

How to import Eclipse Preferences (*.epf) from Roger Dudler on Vimeo.