Archiwa tagu: Flex

Konferencje, spotkania i zmiany.

W ostatnim tygodniu go??ci??em na 2 konferencjach. Pierwsza z nich Eclipse Demo Camp odby??a si? w Poznaniu. Agenda i szczeg????y zawarte s? na na wiki projektu eclipse. Generalnie ten camp/konferencja odbywa si? cyklicznie raz na p???? roku. Tematem przewodnim ca??ej konferencji by??o RCP, wtyczkach do eclipse’a, wyci?ganiu potrzebnych sobie widok??w z innych plugin??w.

Kolejn? Konferencj?, w kt??rej mia??em przyjemno??? partycypowa? by??a to RIA Days. Zorganizowa??a j? wroc??awska grupa u??ytkownik??w adobe FlexTech. Co tu du??o m??wi? najwi?ksze umys??y Flex’a w Polsce zebra??y si? w jednym miejscu. Ben Forta – Senior Technical Evangelist w Adobe Systems, powala?? nas na kolana kolejnymi demkami z aplikacji chodz?cych na ColdFusion, gdzie w 4 linach kodu mog??e?? rozwi?za? problem konflikt??w danych i zapisu. Zaszczyci?? nas swoj? obecno??ci?, pomimo tego ??e w zesz??ym tygodniu by?? w San Francisko na Adobe Max i za tydzie?? zn??w opuszcza rodzine i leci do Mediolanu.

Uda??o pozna? mi si? Piotra Walczyszyna, pierwszego Platform Evangelist’y rodzimej produkcji. Porozmawiali??my chwile i do tej porty nie mog? zapomnie? jego miny jak opowiedzia??em mu o developmencie ostatniej Flexowej aplikacji. I problemach zwi?zanych z Wieloma obiektami NetConnection(). Przynajmniej zapewni?? mnie ??e we Flex Builderze 4 b?dzie narz?dzie do Debugu tych po???cze??.
Rozstrzygni?ty r??wnie?? zosta?? konkurs Adobe Flex Challange. I Tutaj taki ma??y osobisty epic Fail bo z ekip? z AUG Pozna?? mieli??my r??wnie?? startowa?. Jednak nie mieli??my wystarczaj?cych rezerw czasowych by wykona? projekt. Z reszt? cz??owiek co wygra?? i tak wymi??t?? by nasz? aplikacj? pod robocz? nazw? ProjectSteer.
W sumie to tyle zawodowo/developersko. Chocia?? tutaj pozytywnie. Bo prywatne ??ycie si? powali??o.
Aaaa jeszcze jedno Zapraszam wszystkich serdecznie na spotkanie Adobe User Group Pozna??. Odb?dzie si? ono 2 XII 2008. Jak do nas dojecha? i o kt??rej si? rozpocznie mo??na przeczyta? na oficjalnej stronie Adobe User Group Pozna??

Pozdrawiam,
Max

New Skill Aquired

D??ugo nic nowego nie napisa??em, gdy?? zmog??a mnie choroba. Tydzie?? wyj?ty z ??yciorysu, gor?czka, antybiotyki. Cz??owiek nie mo??e pi?. No i z pracowaniem jest ci???ko. Co gorsza w trakcie owej choroby zasilacz w moim twinheadzie siad?? i musa??em zam??wi? nowy. Id?c o krok dalej by udowodni? wam jaki to by?? dla mnie ci???ki okres. Krurier co mia?? dostarczy? mi ??w drogocenny nabyty drog? kupna zasilacz. Stwierdzi??, ??e adres kt??ry poda??em nie istnieje. Co wzbudzi??o we mnie ogromn? ciekawo???, gdy?? zazwyczaj paczki do mnie dochodzi??y. Przynajmniej przez ostanie 22 i troch? lat ??ycia. Mo??e co?? si? zmieni??o. Grobelny szykuje pozna?? na euro 2012? Sam nie wiem.

Apropos tego skillu kt??ry posiad??em. Moja Fiesta odm??wi??a pos??usze??stwa i nauczy??em si? kolejnej rzeczy po sprawdzaniu stanu oleju. Wspierany ksi???k? Ford Fiesta Sam Naprawiam. Uda??o pod???czy? mi si? powt??rnie czujnik ci??nienia wtrysku paliwa. Dzi?ki czemu zaoszcz?dzi??em sto z??otych na mechaniku.

Dzisiaj Pierwszy dzie?? w pracy po L4. Dzi?ki Bogu szef(dbaj?c o moj? kondycj? psychofizyczn?) nie kaza?? mi nic robi? w php. Jednak by zachowa? produktywno??? pisa??em aplikacje we Flex’ie komunikuj?c? si? z FMS (Flash Media Server – drogie i robi bip, tylko po to by mo??na by??o flashe w architekturze client-server robi?/pisa?). No i nie uda??o mi si? nawet nawi?za? po???czenia z owym FMS, przynajmniej tak twierdzi?? debugger, kt??ry po dog???bnej analizie obiektu typu NetConnection stwierdzi??, ??e atrybut connected tej klasy ma przypisan? znan? doskonale wszystkim z Algebr Boola false. No tak to bywa GUI 15 minut. Pisanie 15 wersji klasy pobieraj?cej dane przez reszt? dnia. Taka to natura flexa.

Jutro barcamp, obecno??? moja jest przewidziana(pomimo faktu ??e plugin bob organizator na barkampie nie lubi si? z gmailem i nie przysy??a mi tokenu do rejestracji).

Pro-moted

Jak tytu?? m??wi. Zosta??em project managerem. Dodatkowe obowi?zki. Kilka projekt??w w trakcie. Generalnie ci???ka jest praca w sektorze IT.

Poza narzekaniem na prac? programuje we Flexie na du??? skal?. Otrzyma??em Licencje edukacyjn? na Flex Buildera. Dost?pne jest to dla wszystkich student??w i uczni??w. Wystarczy zarejestrowa? si? na:

http://www.flexregistration.com/

A nast?pnie poczeka? z 3 dni a?? zweryfikuj? twoje dane oraz skan legitymacji studenckiej.

Jestem pod du??ym wra??eniem developmentu aplikacji we flexie, poniewa?? 120 linii kodu to ju?? prawie kompletne GUI plus kolejne 50 linii i ju?? mamy GUI z obs??ug? event??w. A jak ju?? jeste??my na tym etapie to wystarczy dopisa? logik? i sko??czy? projekt :)

Ju?? nied??ugo pode??l? link do pierwszego projektu. Planuj? wzi???? udzia?? w Flex Challenge pomys?? na aplikacji? ju?? powsta??. Nawet uda??o si? sprecyzowa? kwazi specyfikacj? :) Ale to musz? by? bardziej Pro ni?? teraz z Flexem.