Archiwa tagu: JavaScript

Javascript: Walidator Numeru Rachunku Bankowego (NRB)

Opis Formatu NRB

Format NRB jest to 26 cyfr zapisanych w formacie:

CC AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB

Gdzie:

 • CC to suma kontrolna (2 cyfry),
 • AAAAAAAA to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr),
 • BBBBBBBBBBBBBBBB to numer rachunku klienta w banku (16 cyfr).

Wi?cej na ten temat powie nam wikipedia.

Algorytm Walidacji:

 1. Wytnij znaki nie numeryczne z ci?gu wej??ciowego i przejd?? do kroku 2.
 2. Je??eli d??ugo??? ci?gu znak??w wynosi 26 to przejd?? do kroku 3 w przeciwnym wypadku zwr??? false.
 3. Do ci?gu znak??w dopisz kod kraju 2521, kt??ry odpowiada kodowi literowemu PL (P – 25, L – 21).
 4. Dwa pierwsze elementy ci?gu zawieraj?cego numeru konta przenie?? na koniec tego ci?gu(kt??re zawieraj? sum? kontroln?).
 5. Przegl?daj numer konta od ko??ca mno???c kolejno: ostani? cyfr? numeru konta z pierwsz? wag?  zawart? w tablicy wag. Sumuj?c wynik powy??szego mno??enia.
 6. Je??eli wynik  reszty z dzielenia przez 97  jest r??wny jeden to zwr??? true w przeciwnym wypadku zwr??? false

Implementacja funkcji sprawdzaj?cej poprawno??? NRB

function NRBvalidatior(nrb)
 {
  nrb = nrb.replace(/[^0-9]+/g,'');
  var Wagi = new Array(1,10,3,30,9,90,27,76,81,34,49,5,50,15,53,45,62,38,89,17,
      73,51,25,56,75,71,31,19,93,57);
 
  if(nrb.length == 26) {
   nrb = nrb + "2521";
   nrb = nrb.substr(2) + nrb.substr(0,2);
   var Z =0;
   for (var i=0;i<30;i++) {
    Z += nrb[29-i] * Wagi[i];
   }
   if (Z % 97 == 1) {
    return true;
   }else{
    return false;
   }
 
  }else{
   return false;
  }
 }

Wywo??ywanie sprawdzania przy edycji pola lub wys??aniu formularza

$('form').submit(function(){
 if(NRBvalidatior($('input#nrb').val()))
 {
  return true;
 }
 else
 {
  return false;
 }
});

Live demo: